المسرح الجهوي كاتب ياسين تيزي وزو
ⴰⵅⴰⵎ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴽⴰⵜⴻⴱ ⵢⴰⵙⵉⵏ ⵝⵉⵣⵉ ⵓⴻⵣⵓ
Théâtre Régional KATEB Yacine Tizi-Ouzou

Le Programme du Mois d'octobre 2019

Le Programme du Mois d'octobre 2019

Date de début: 
01 octobre 2019
Date de fin: 
31 octobre 2019
Type de Spectacle: 
PROGRAMME
Audience: 
ENFANTS & ADULTES

Programmation

12
30

Mercredi 02 octobre 2019